Veel gestelde vragen dyslexie (FAQ)

Veel gestelde vragen dyslexie (FAQ)

Wat te doen als mijn kind mogelijk dyslexie heeft en buiten de vergoedingsregeling valt?

In dat geval kan er door ons bekeken worden of er een logopedische stoornis aan de lees- en schrijfproblemen ten grondslag liggen. Het kan dan gaan om problemen in de auditieve verwerking, spraakproblemen, grammaticale problemen of problemen bij betekenisverlening of pragmatiek. Blijkt dat inderdaad het geval, dan is het mogelijk dat er via de basisverzekering vergoede behandeling van de logopedische stoornis kan  plaatsvinden welke de lees- en schrijfproblemen kan verminderen of verhelpen.

Hoe vaak en hoe lang wordt er behandeld?

De duur van de logopedische begeleiding varieert en hangt in sterke mate af van de ernst van de klacht(en) en van het advies van de verwijzer. Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn,  is het nodig dat de gegeven oefeningen en adviezen thuis worden herhaald en toegepast. Logopedische behandelingen vinden meestal 1 x per week plaats en een behandelsessie duurt gemiddeld 30 minuten (waarvan 5-7 minuten indirecte tijd). Dyslexiebehandelingen binnen een EED-traject worden gespreid over 1 tot 1.5 jaar en duren 60 minuten (waarvan 15 minuten indirecte tijd).

Kan de behandeling na schooltijd plaatsvinden?

Ja, behandeling na schooltijd kan geregeld worden op het moment dat de planning het toelaat. Alle logopedistes in onze praktijk werken ook voor en na schooltijd. Toch is het niet in alle gevallen effectief en verstandig om een kind met een logopedisch probleem of met dyslexie na schooltijd te behandelen. Deze kinderen hebben vaak op school hun energie al opgebruikt en nemen dan na schooltijd nog maar weinig nieuwe kennis op. Ook is het voor deze kinderen extra belangrijk om de verhouding leertijd en vrije tijd/hobby’s te bewaken.

Kan de behandeling op school plaatsvinden?

De wettelijke eisen voor dyslexiebehandeling op school zijn recent ernstig aangescherpt. Hierdoor kan deze behandeling alleen in uitzonderlijke gevallen (met een speciale verklaring) op school plaatsvinden. Zo moet een behandelruimte op school aan dezelfde eisen voldoen als waar onze praktijkruimten aan voldoen. Dit zijn volgens ons terechte maatregelen welke de behandelkwaliteit mede waarborgt en oneerlijke concurrentie tegen gaat.

Op onze praktijklocaties zijn alle materialen en faciliteiten aanwezig voor een effectieve behandeling die toegespitst is op uw kind. Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken en krijgen instructies voor het oefenen thuis, zodat de ondersteuning wordt afgestemd op de behoeften van úw kind. Op de reguliere basisscholen kan deze hulp niet worden gerealiseerd aangezien de benodigde faciliteiten, tijd en kennis veelal ontbreken. Om de reistijd zo kort mogelijk te houden zijn we voorzien van diverse behandellocaties binnen Someren en Asten. Het is van belang dat ouders er zorg voor dragen dat het kind niet te vroeg uit school wordt gehaald en het na de behandeling weer z.s.m. terug is op school. Natuurlijk houden wij bij het inplannen van de behandelingen zoveel mogelijk rekening met het lesrooster van het kind en de wensen van u en de school. Ook wordt school middels gespreksmomenten en tussentijds per mail en telefonisch bij de dyslexiebehandeling betrokken. Ouders spelen een belangrijke rol in het behandeltraject en worden door ons opgeleid als “coach voor het leven”. Zo kunnen zij ook na afsluiting van de behandeling hun kind tot steun zijn en aan de  verdere verbetering van het lees- en spellingniveau bijdragen.

Kan mijn kind genezen van dyslexie?

Dyslexiebehandeling kan helaas de dyslexie niet genezen. Dyslexie is immers een hersenstoornis welke gelegen is in het taalcentrum van de hersenen (specifieker gezegd: in het gebied waarin spraakklanken worden verwerkt en omgezet in schrifttekens). Dyslexie is in hoge mate erfelijke en komt in alle talen voor. Dyslexie staat los van intelligentie en komt zelfs vaker dan gemiddeld voor bij hoogbegaafde kinderen. Er is ook sprake van een verhoogde co-morbiditeit (overlap) met aandachtstoornissen (zoals ADHD en ADD) en stoornissen in het autistische spectrum (ASS). Gelukkig kan vroegtijdige signalering en professionele begeleiding binnen de gezondheidszorg, samen met intensieve en begeleide oefening binnen de thuissituatie, veel verlichting brengen. Voorlichting aan de leerkracht /docenten zorgt voor meer begrip en ondersteuning in de klas. Wij vinden het belangrijk dat dyslectische kinderen in staat worden gesteld om hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het helpt hen wanneer hun ouders op de hoogte zijn van de mogelijkheden, regelingen en (technische) hulpmiddelen die er zijn. Dyslexie blijft levenslang. Wij leiden ouders daarom op als “coach voor het leven”.

Wat kan ik zelf doen om mijn kind te helpen?

Uw kind van peuter af aan voorlezen is een goed middel om de woordenschat en zinsbouw te stimuleren. Het is een misverstand om te denken dat voorlezen niet meer hoeft wanneer een kind zelf kan lezen. Het duurt immers vaak nog een hele tijd voordat een kind kan lezen op het niveau van zijn of haar mondelinge taalontwikkeling. Door het kind voor te lezen hoort het veel goede zinsconstructies en leert het veel nieuwe woorden en verbanden daartussen. Hier heeft het kind veel profijt van als het deze zinnen en woorden technisch goed kan lezen. Het zal dan ook beter begrijpen wat het leest. Verder is het van belang om de adviezen omtrent taalontwikkeling en leesbegeleiding die u krijgt van uw logopediste op te volgen. Geeft u bijvoorbeeld zelf het goede voorbeeld door met uw kind naar de bibliotheek te gaan en daar leuke(!) boeken uit te kiezen, vaak gesprekken met uw kind te voeren en zelf een boek lezen in het bijzijn van uw kind.