Methodieken en werkvormen

Methodieken en werkvormen

Onze behandeling is altijd afgestemd op de specifieke problemen van het kind en kan een combinatie van methodieken en werkvormen bevatten. Om deze methodieken en werkvormen juist toe te kunnen passen hebben we intensieve scholing gevolgd op Post-HBO, academisch of Postacademisch niveau. Het behandelplan wordt opgesteld in samenspraak met de onderzoeksinstantie, ouders en kind en de school.

De belangrijkste door ons gehanteerde werkvormen of methodieken binnen de behandeling van taal, lezen, schrijven en dyslexie zijn: Klanken in Kleuren (KIK), Taal in Blokjes (TIB) en voor de EED-behandelingen de F&L–methode® met bijbehorende software, de individuele vormen van Connect- en Ralfi lezen, KWEC-Methodiek, retentietraining volgens BLOON,  Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS), Geregeld!, Toch Nog Leren Lezen (TNL) en de Toolkit Begrijpend Lezen. In onze praktijkmap worden deze werkvormen of methodieken met de door ons behaalde certificeringen, die er voor zorgen dat we deze correct kunnen toepassen, nader toegelicht.  De praktijkmap is te vinden in de wachtkamer of digitaal op te vragen bij Rianne.

Daarnaast maken we gebruik van (elementen van) diverse interventieprogramma’s zoals Spreekbeeld (schrijf- en klankgebaren), Jesse heeft dyslexie (sociaal-emotionele begeleiding), computerprogramma’s (zoals Woordenhaai, Kurzweil, Symwriter, Taalblobs etc.), LinC (voor kinderen met auditieve verwerkingsproblemen) en Jungle Memory Training voor kinderen met werkgeheugenproblemen. Om de overstap naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker te maken verzorgen we voor kinderen in groep 8, samen met Spil Helpt de cursus "Met dyslexie naar het voortgezet onderwijs".

Wij zien het belang van een doorlopende leerlijn taal-lezen van groep 1 t/m groep 8, waarbinnen problemen tijdig worden onderkend. Daar sluit de zogenaamde voorschotbenadering bij risicokinderen in groep 1, 2 en 3 goed bij aan. De fasen in de voorschotbenadering zijn: ontwikkeling van fonologisch bewustzijn (identificatie van fonemen/letters), ontwikkeling van fonemisch bewustzijn (manipulatie van fonemen/letters) en ontwikkeling van letterkennis (klank- tekenkoppelingen aanleren). Het doel hiervan is om risicokinderen goed voor te bereiden op het leren lezen en spellen waarbij veiligheid en plezier voorop staat. Vanuit de wetenschap dat kinderen die op jonge leeftijd (groep 2 en 3) een achterstand hebben in de taal- en leesontwikkeling, die bijna niet meer inhalen, zijn al onze logopedist- dyslexiebehandelaars geschoold in het geven van de voorschotbenadering. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt het geven van een voorschot op het leren lezen en schrijven geïntegreerd in de spraak- en taalbehandeling. Ook naar scholen en de gemeenten toe benadrukken wij zoveel als mogelijk het belang van het vroegtijdig onderkennen van spraak- en taalproblemen (TOS). We willen hiermee voorkomen dat we de kinderen pas zien als ze al tot de 10% laagst presenterende leerlingen op taal, lezen of spellen behoren. Dan is er al veel frustratiegedrag merkbaar en zijn er al forse functioneringsproblemen opgetreden.

Meer informatie over de voorschotbenadering bij kleuters vindt u via http://www.tbraams.nl/kennisverdieping/tab-dyslexie/kleuters-en-dyslexie/