Privacy

In de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist, op basis van gelijkwaardigheid, zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is er een behandelovereenkomst opgesteld welke wij u meegeven met het verzoek deze te ondertekenen. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling, de wijze van vergoeding en uw privacy volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Zo worden de (digitale) dossiers bewaard conform de privacywetgeving. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst. Wanneer u voor akkoord heeft getekend, dan wordt de huisarts geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en de behandeling. U kunt hiervan een afschrift ontvangen. Voor informatieverstrekking aan derden dient u altijd schriftelijk toestemming te geven. U heeft het recht tot inzage in uw dossier. Wanneer u dit wenst kunt u dit doorgeven aan de logopediste die u of uw kind behandeld.

De wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 jan. 2016 van kracht en ook deze heeft gevolgen voor de praktijkvoering (zoals het veilig melden van incidenten en aansluiting bij een geschilleninstantie). Ook is per 1 januari 2016 de hernieuwde wet bescherming persoonsgegevens van kracht welke zich o.a. richt op het (verplicht) melden van datalekken.